Branschnytt

Tillbud & Policy

Innan olyckan sker - Hur tillbudsrapporter hjälper företaget.

Det rapporteras omkring 100 000 tillbud i Sverige varje år. Men egentligen är tillbuden många fler än så. Därför är det viktigt att arbeta med att rapportera tillbuden. Rapporterna visar var det finns arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Vet man var situationer kan uppstå kan man också lättare avhjälpa problemen.

Det är viktigt att skilja på tillbud och olyckor. En olycka är en oönskad händelse som faktiskt lett till skada eller ohälsa. Vanliga olyckor är att någon faller, att någon skadas av tunga lyft eller överansträngning eller att man drabbas av ohälsa i samband med rån, hot eller våld.

Tillbud är en oönskad händelse som kunde ha lett till skada eller ohälsa. Några exempel på tillbud är ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som inte orsakar någon skada, personalen har fått arbeta ovanligt hårt en period för att det saknas vikarier eller en arbetssituation som tidigare bedömts som ofarlig blir plötsligt hotfull.

Adapt Tillbud och policy - Hur tillbudsrapporter hjälper företag

Olyckor – Skriv alltid tillbudsrapporter

Olyckor ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se

Allvarlig olycka innebär en arbetsolycka med personskada som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbete. Vid en allvarlig olycka kan en eller flera personer ha blivit svårt eller lättare skadade. Exempel på skador som anses allvarliga:

 • Skador som orsakar en fraktur på ett ben i kroppen.
 • Skador som orsakar svår blödning eller skada på nerv, muskel eller sena.
 • Skador på inre organ.
 • Skador som innebär andra eller tredje gradens brännskada eller annan brännskada som omfattar mer än 5 procent av kroppsytan. Kylskada jämställs med brännskada

I vissa fall kan även psykisk skada räknas som olycksfall, till exempel om en person hamnat i chocktillstånd. Hot om våld kan leda till en sådan skada. Hit räknas även till exempel tåg- och bilförare i samband med påkörningar.

En mindre allvarlig arbetsolycka är en olycka som resulterat i en mindre personskada. Med arbetsolycksfall menas en lindrigare skada till följd av olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall ska förloppet vara kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skada till följd av till exempel hot, överfall och rån. Såväl fysiska som psykiska skador räknas hit. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid (högst några få dagar) räknas också som olycksfall.

Tillbud

Det är endast allvarliga tillbud som ska rapporteras till Arbetsmiljöverket på www.anmalarbetsskada.se. Exempel på händelser som Arbetsmiljöverket betraktar som allvarliga tillbud utan personskada är:

 • En arbetstagare faller i golvet från 2-3 m höjd i samband med montering av arbetsställningar i en idrottshall. Hen skadade sig inte.
 • Ett ställningsplan som väger 25 kg faller till golvet från cirka sex meters höjd och är nära att träffa en arbetstagare.
 • En container lossnar från en lyftanordning och faller till marken där en arbetstagare kunde ha befunnit sig.
 • En förare av ett transportmedel blir laserbelyst under färd.
 • Rök, gas eller kemikalieutsläpp.
 • Stick- eller skärskada (från till exempel spruta eller skalpell) med känt eller misstänkt smittat blod inblandat, eller kontakt med material, patient eller person där det är känt eller finns en misstanke om allvarlig smitta.
 • Svårare fall av mobbning, kränkning eller trakasseri.

Händelser av psykosocial natur kan vara svåra att definiera som tillbud eller allvarliga tillbud. Exempel på det kan vara:

 • Ett hot om våld om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen.
 • Mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

Skriva tillbudsrapport

Tillbudsanmälningar och tillbudsrapporter ger arbetsgivaren viktig information om var riskerna finns, vilka kunskaper eller rutiner som saknas.

Det är viktigt att göra en utredning av händelsen och ta med all information i rapporten. Frågor som ska besvaras i utredningen och rapporten är vad som hände, var det hände, i vilket arbetsmoment, tid och plats. Det är viktigt att man försöker förklara varför situationen uppstod. Det kan vara hög arbetsbelastning, tidspress, brister i planeringen, dåliga instruktioner, ingen introduktion och för lite utbildning, brister i arbetsutrustning, dåligt underhåll, otydlig uppgiftsfördelning eller kommunikation som inte fungerar.

Det är viktigt att personalen får information om inträffade tillbud, om de åtgärder som arbetsgivaren genomfört för att förebygga nya tillbud samt om vilka risker som kvarstår.

Kloka arbetsgivare välkomnar tillbudsanmälningar. Det ger en möjlighet att undvika skador och sjukdomar. Enligt Lärarförbundet visar forskning att arbetsgivare som systematiskt tar tillvara och ger återkoppling på signaler från personalen får friskare personal och når bättre resultat.

Vad händer sen?

Tillbudsrapporterna ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ska gås igenom i årliga uppföljningar. Det är bra att göra sammanställningar av tillbuden genom åren för att se om det finns kopplingar mellan de inträffade tillbuden. Undersök också om det finns kopplingar mellan tillbud och sjukfrånvaro.

Vi på Adapt
hjälper er att säkra en trygg & frisk arbetsplats

ADAPT Arbetsmiljökonsult är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet. Vi hjälper till att förenkla och förtydliga arbetsmiljöarbetet genom att bland annat erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet. Så stärk din organisation med AdaptCRM – Digital arbetsmiljöpärm. Eller med att skaffa en Trygghetskalender.

Arbetsmiljö med Adapt

Vill du kontakta oss istället?

Hör av dig till oss för att få hjälp av en arbetsmiljöcoach!

www.adaptab.se
Info@adaptab.se
073-3834883

Säkerhetsutbildning med Adapt
Inställningar för cookies