Helhetsleverantör inom arbetsmiljö, brand och säkerhet

Arbetsmiljö för trygg och frisk arbetsplats

Adapt är din samarbetspartner inom arbetsmiljö för att säkra en trygg och frisk arbetsplats. Förtydligar arbetsmiljöarbetet med en komplett arbetsmiljöpärm.

Kontakta oss
Arbetsmiljö med Adapt

Arbetsmiljö

Säkra en trygg och frisk arbetsplats

Adapt är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet, inklusive brand och säkerhet.

Vi förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att bland annat erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet.

Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en frisk och trygg arbetsplats för era medarbetare samtidigt som ni klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.

Vi erbjuder också utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet. Utbildningarna anpassar vi till er verksamhet, både vad gäller innehåll och upplägg.

Adapt hjälper er med HUR och VAD som ska göras på ett enkelt och strukturerat sätt

Arbetsmiljölagen är tydlig med VAD ni som arbetsgivare ska göra och vilka skyldigheter ni har. Ofta kvarstår dock frågan HUR vi lever upp till kraven, vad är rätt nivå utifrån min verksamhet, hur ska vi veta att vi gör rätt saker samt har rätt dokumentation?

Adapts arbetsmiljöguide:

För att arbetsmiljö ska vara enkelt behöver ni tydlighet och struktur

Detta får ni genom att dokumentera er arbetsmiljöorganisation vilket betyder att ni klargör vem som är ansvarig för vad när det kommer till ert arbetsmiljöarbete. Till alla med arbetsmiljöansvar ska det finnas en delegering med vilka uppgifter personen förväntas utföra.

- Glöm inte att alla med arbetsmiljöansvar ska ha tillräckligt med kompetens, resurser och befogenheter för att utföra uppgifterna.

Policys är en viktig del av stommen i arbetsmiljöarbetet

Er verksamhet ska ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur er arbetsmiljö ska vara och hur ni når dit. Arbetsmiljopolicyn lägger grunden för arbetet och ska vara en del av introduktionen for nyanställda och även kommuniceras löpande för att sakerställa att ni arbetar mot samma mål.
Det finns andra policys som är viktiga för er verksamhet som tillexempel kränkande särbehandling samt alkohol och droger.

Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

Alla verksamheter ska regelbundet undersöka och bedöma vilka risker som finns i arbetet, det kan vara allt från en hög tröskel som begränsar framkomlighet till att hur ni hanterar kemikalier eller att se samband mellan hög arbetsbelastning och stress.
Det finns flera sätt att undersöka arbetsmiljön på. Det kan vara tillexempel att genomföra en skyddsrond med hjälp av en checklista, det kan vara att utifrån egna erfarenheter och kunskaper bedöma risker eller att utforma en medarbetarundersökning.
För att inget ska falla mellan stolarna ska ni efter utförd undersökning skapa en handlingsplan för de risker som inte kunde åtgärdas direkt.
I handlingsplanen dokumenteras eventuella risker och åtgärder, vem som är ansvarig att utföra åtgärden, när det ska vara klart, hur allvarlig risken är och när ni ska följa upp om åtgärden hade önskad effekt.

SAM- hjulet beskriver arbetssättet från undersökning till uppföljning

 1. Undersöka arbetsmiljön med hjälp av: medarbetarsamtal, medarbetarundersökning, skyddsrond, hälsa och sjukfrånvaro, personalmöte
 2. Göra en riskbedömning: bedöm var det finns risker, hur allvarlig varje risk är, skapa en handlingsplan.
 3. Genomföra åtgärder: Identifierade risker kräver olika åtgärder. Exempel kan vara en ny rutin, policy, utbildning eller skyddsanordningar, dokumentera åtgärden i handlingsplanen.
 4. Kontrollera genomförda åtgärder: I handlingsplanen ska det dokumenteras ett kontrolldatum. Kontrolldatum är till för att granska ifall den utförda åtgärden hade önskad effekt eller om åtgärden medförde nya risker som ska adderas till bedömningen.

Riskbedömningar som kan vara aktuella för din verksamhet, belastningsergonomi, fysisk arbetsmiljö, rån, hot och våld, brandskydd, kemiska risker, organisatorisk och social arbetsmiljö, truckar, laddningsplats, ställage, förändringar i verksamheten, trycksatta anordningar.

Från undersökning till uppföljning

Rapportera och utred olyckor och tillbud

När arbetsolyckor och tillbud rapporteras och utreds så minskar dem i antal, vilket resulterar i färre sjukskrivningar, en tryggare arbetsmiljö och ökad produktivitet hos medarbetarna. Det är även ett underlag för att riskbedöma verksamheten.

Det ska finnas en skriftlig rutin för hur ni gör, i rutinen ska det framgå uppgifter om:

 1. Var man fyller i en olycks-och tillbudsrapport, vem den lämnas till, vad som händer sen och hur ni utreder ärendet.
 2. Och att olyckor samt allvarliga tillbud rapporteras till Arbetsmiljöverket, www.anmalarbetsskada.se
 3. Säkerställ att risken åtgärdas så att det inte sker fler olyckor eller tillbud. Förslag på åtgärder kan vara att skriva eller uppdatera en rutin, utbilda personal, begränsa tillgänglighet, skyddsutrustning, införskaffa hjälpmedel.

Första hjälpen och krisstöd

Efter en olycka eller tillbud är det viktigt att rätt funktioner finns på plats för att snabbt kunna hjälpa de drabbade. En obearbetad händelse kan följa med en person resten av livet.

När det kommer till första hjälpen och krisstöd är förberedelse den viktigaste punkten. Samtliga ska veta hur krisstödet är organiserat för att snabbt kunna agera.

För en god nivå behöver ni första hjälpen utrustning anpassat till er verksamhets risker. Skriftlig information om var första hjälpen utrustning finns, vilka personer som kan utföra hjärt- lungräddning och första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress till arbetsstället är också krav.

När det gäller krisstöd är det viktigt att det finns rutiner för vem som gör vad och vilken hjälp de drabbade kan få. Det kan handla om avlastningssamtal, kontakt med psykolog eller annan extern hjälp.

Årlig uppföljning

Varje år ska ni följa upp hela arbetsmiljöarbetet för att utvärdera och se om ni är på rätt väg, vilken effekt ert arbetsmiljöarbete har haft, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Resultatet ska dokumenteras och eventuella åtgärder förs in i en handlingsplan.

Exempel på områden att ta upp vid den årliga uppföljningen är samverkan, uppgiftsfördelning, kompetens, undersökning av arbetsmiljön, handlingsplaner, olycks-och tillbuds rapportering och behov av extern hjälp.

Utbildning inom arbetsmiljö

Med utbildad och kunnig personal följer ofta trivsel, välmående och högre produktivitet. Att ha bra kunskap och hög kompetens inom olika områden är också en god hjälp till att kunna arbeta förebyggande när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Arbetstagare och chefer ska ha tillräcklig kunskap inom följande områden:

 1. Regler som har en betydelse för er arbetsmiljö.
 2. Fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall.
 3. Kunskap att förebygga ohälsa och olycksfall.
 4. Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö.

Förslag på utbildningar:

 • Arbetsmiljöutbildning
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
 • Krishantering
 • HLR och Första hjälpen
 • Brand och utrymning
 • Ergonomi
 • Säkerhet

Kontakta oss

  Uppgifter

  Inställningar för cookies