Helhetsleverantör inom arbetsmiljö, brand och säkerhet

Säkerhet - Systematiskt säkerhetsarbete

Våra lösningar för systematiskt säkerhetsarbete minskar risken för rån, hot och våld. Skapa en tryggare arbetsplats – arbetsmiljö & säkerhet hänger ihop.

Systematiskt säkerhetsarbete

Säkerhet

Hur kan vi minska risken för hot & våld?

Ett systematiskt säkerhetsarbete minskar risken för rån, hot, våld och inbrott. Att arbeta förebyggande med säkerhetsarbetet skapar också en tryggare arbetsplats för era medarbetare vilket i sin tur leder till ökad trivsel och högre effektivitet – arbetsmiljö och säkerhet hänger ihop!

Systematiskt säkerhetsarbete

Ett systematiskt säkerhetsarbete handlar om att arbeta med liknande metoder som arbetsmiljö vilket gör det enkelt att implementera i det dagliga arbetet.

 1. Att systematiskt och regelbundet bedöma risk för olika typer av händelser.
 2. Att ha rutiner för när någonting händer.
 3. Säkerställa att alla medarbetare känner till rutinerna och hur de ska agera.
 4. Utbildning och information.
För att säkerställa att ni arbetar rätt med dessa punkter har Adapt tagit fram en riskbedömning för Rån, Hot och Våld för att få helhetsgreppet på säkerheten i verksamheten. Riskbedömning är uppbyggd av gediget frågebatteri inom säkerhet. Några av rubrikerna vi går igenom är; risknivå utifrån plats, utbildning, säkerhetsrutiner, kontanthantering, värde- och säkerhetsskåp, inbrottsskydd, belysning och krisberedskap. Resultatet från riskbedömningen sammanställs i en handlingsplan med åtgärder för att minimera risker i er verksamhet.

Varför ska vi ta hjälp?

Att vara hemmablind är ett uttryck vi ofta hör efter en avslutad riskbedömning. Både som chef och medarbetare är det lätt att ta saker för givet eller att tänka "det har ju alltid fungerat så”. Med hjälp av oss får ni ett par nya ögon i verksamheten. Genom intervjuer med medarbetare och chefer samt egna observationer ges en nulägesbeskrivning av er verksamhet. Nulägesbeskrivningen innehåller bland annat åtgärdsförslag och rekommendationer för fortsatt arbete.

Ta hjälp av punkterna nedan för en tryggare arbetsplats

 1. Skapa en tydlig organisation. I varje verksamhet ska det finnas en person som ansvarar för säkerhetsfrågorna. Det kan vara bland annat utbilda ny personal, kontrollera att säkerhetsrutiner följs, kontrollera larm och annan teknisk utrustning.
 2. Säkerställ att era medarbetare är utbildade och informerade om säkerhet och ert säkerhetsarbete. Att ha kunskap om säkerhet och att känna till säkerhetsrutiner och hur man ska agera vid en incident skapar trygghet och högre trivsel.
 3. Skapa tydliga säkerhetsrutiner. Med rutiner menas en noggrann beskrivning av hur arbetsuppgiften ska utföras för att minimera risker, rutinen ska helst vara skriftlig. Några situationer som behöver tydliga rutiner kan vara öppning och stängning av verksamheten, kontanthantering och värdetransporter, hantering av värdefulla varor, bedrägerier och krishantering.
 4. Säkerställ att ni har en väl fungerande larmfunktion. Vem kontaktar ni vid en incident, finns det dokumenterat och är era medarbetare informerade?
 5. Säkerställ att ni har säkra dörrar och tydliga låsrutiner. För att inga obehöriga ska komma in i verksamheten behöver ni godkända lås och säkra dörrar, rutiner för koder och nycklar men även rutiner för bakdörrar och lager, vad är öppet och när?
 6. Säkerställ att ni har rutiner för en säker hantering av pengar och varor. Många rån sker när saker flyttas från en säker plats till en annan. Transporten är ett av de mest riskfyllda delarna i hanteringskedjan.
 7. Skapa en beredskap för krishantering. Det är viktigt att ha en plan för vad ni behöver göra om ni tex blivit utsatta för inbrott, rån, dödsfall eller annan händelse, hur får de drabbade hjälp, vem gör vad, vilka ska kontaktas osv.
Inställningar för cookies