Branschnytt

Riskbedömning

Hjälp med riskbedömningar och handlingsplaner

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska veta vilka risker som kan finnas och de ska även känna till hur man kan undvika riskerna. I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Det innebär, bland annat, att arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och göra riskbedömningar.

En risk kan definieras som en källa till fara på arbetsplatsen. Det kan vara faror som uppstår när man använder utrustning, arbetsmaterial eller arbetsmetoder. Det kan röra sig om fysiska skador, otydliga eller otillräckliga instruktioner, behov av utbildning eller psykosociala faktorer som arbetsrelationer och arbetstryck med mera.

Adapt Riskbedömning - Hjälp med riskbedömningar och handlingsplaner

Varför ska man göra riskbedömningar?

Krav på undersökning och riskbedömning förekommer i många föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Grundkraven finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Huvudsyftet är att påverka och minska antalet farliga situationer, tillbud, incidenter och olyckor.

Genom att undersöka och riskbedöma skapas en säker och hälsosam arbetsmiljö samt att ni följer gällande lagstiftning, en bra arbetsmiljö ökar arbetstagarnas produktivitet. Det minskar risken för hög sjukfrånvaro och ökar arbetsmoralen. Det viktigaste av allt är att det också bidrar till att arbetstagarna kan leva ett långt och hälsosamt liv.

Hur ska riskbedömningar göras?

Det vanligaste är att dela upp i processen i de fyra stegen: UNDERSÖKA, RISKBEDÖMA, ÅTGÄRDA och KONTROLLERA. Det kallas även för SAM-hjulet. SAM står för Systematiskt ArbetsMiljöarbete.

  1. Undersöka: Samla in information, prata med personalen och gå skyddsronder där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans undersöker maskiner, lokaler, med mera.

  2. Riskbedöma: Värdera risken utifrån hur allvarlig den är.

  3. Åtgärda: Föreslå åtgärder, skapa en handlingsplan och genomföra åtgärderna.

  4. Kontrollera: Kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och utvärdera om de har fått önskad effekt.

Hur gör vi rent praktiskt?

Arbetsmiljön kan undersökas på många sätt till exempel genom skyddsronder, riskbedömningar, medarbetarsamtal, enkäter, tillbud och arbetsplatsträffar. Ett vanligt sätt när det gäller den fysiska arbetsmiljön är att göra en skyddsrond. Arbetsgivare, arbetstagarrepresentant och skyddsombud går då runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar på sådant som maskiner, belysning, buller, arbetsställningar och ventilation. Genom att använda en checklista är risken mindre att man missar något område.

Vad gör man sen?

Efter undersökningen sammanställs en handlingsplan. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan risken inte åtgärdas på en gång ska den skrivas upp i en handlingsplan.

I handlingsplanen ska det stå vad som ska förbättras och hur, när det ska ske och av vem samt risknivå. Utöver det ska det finnas datum för uppföljning av åtgärderna för att säkerställa att de haft önskad effekt.

Företaget ska också varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och då går man går igenom bland annat årets handlingsplaner. Arbetet med riskbedömningar blir lättare om de sparas. Har man väl gjort några gedigna undersökningar och skrivit ned resultaten blir arbetet lättare till nästa gång.

Hjälp i arbetet

Det finns checklistor på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se och på Prevent www.prevent.se, som är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Där finns även exempel på enkätundersökningar att ladda ned.

Vi på Adapt
hjälper företag att minska risken för hot & våld på arbetsplatser för att hålla dem trygga

ADAPT Arbetsmiljökonsult är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet. Vi hjälper till att förenkla och förtydliga arbetsmiljöarbetet genom att bland annat erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet. Så stärk din organisation med AdaptCRM – Digital arbetsmiljöpärm. Eller med att skaffa en Trygghetskalender.

Ett systematiskt säkerhetsarbete minskar risker

Vill du kontakta oss istället?

Hör av dig till oss för att få hjälp av en arbetsmiljöcoach!

www.adaptab.se
Info@adaptab.se
073-3834883

Säkerhetsutbildning med Adapt
Inställningar för cookies