Medarbetarundersökning

Förebygg en ohälsosam arbetsplats med medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningen är en digital enkät som hjälper er att undersöka exempelvis arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

För att förebygga ohälsosam arbetsbelastning, stress med mera behöver ni säkerställa att det finns balans mellan krav, resurser och stöd i arbetet. Adapts medarbetarundersökning är ett verktyg anpassat för att tidigt fånga upp signaler på bland annat ohälsosam arbetsbelastning och stress.

Medarbetarundersökning
Adapts medarbetarundersökningar

Adapts medarbetarundersökning, ett verktyg för att stärka hela företaget!

Med Adapts medarbetarundersökning får ni ett bra och enkelt verktyg att undersöka bland annat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Undersökningen ger ett gediget underlag för dialog och ”temperaturmätning” av hela verksamheten.

Undersökningen består av nio frågeområden och tar cirka 10 minuter att genomföra, alla frågor besvaras på en skala från ett till sex. Svaren är anonyma.

Efter genomförd undersökning sammanställer vi resultatet i tydliga diagram med både procent och färger som illustrerar resultatet. Använd sammanställningen för att komma fram till vad ni gör bra och vilka åtgärder som behövs för att förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Undersökningen innehåller frågor om

 • Arbetsbelastning, krav och resurser
 • Ledarskap och stöd
 • Kunskap och kompetens
 • Arbetsuppgifter och arbetssätt
 • Information och kommunikation
 • Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter
 • Arbetstid och belastning
 • Kränkande särbehandling

Skräddarsy innehållet

Har ni önskemål om att anpassa innehållet och till exempel addera frågor hjälper vi er till en företagsunik undersökning

Det finns många vinster i att systematiskt utföra medarbetarundersökningar

 • Tidigt fånga upp signaler på ohälsa och stress
 • Identifierar problem och brister i arbetsmiljö, trivsel, kommunikation och mer
 • Effektivt mäta förändringar i arbete och organisation
 • Ökad produktivitet hos medarbetare
 • Visar medarbetare att ledningen bryr sig om dem
 • En del av ert organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbete, OSA

Varför medarbetarundersökning?

Medarbetare är en av de viktigaste resurserna för många företag. En ohälsosam arbetsmiljö påverkar inte bara individen utan också hela företaget. Både kort- och långtidssjukfrånvaro är kostsamt och kan i förlängningen leda till ytterligare kostnader för till exempel rehabilitering, arbetsanpassning och nyrekrytering.

Företag med god arbetsmiljö har medarbetare som producerar mer på jobbet, det visar en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet.

Det finns flera metoder för att undersöka hur verksamheten mår, det kan vara exempelvis medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, skyddsrond eller i det dagliga.
Ett mer effektivt sätt att samla, analysera och presentera är en medarbetarundersökning.

Så här enkelt startar ni medarbetarundersökningen

För att undersökningen ska genomförs i förtroende med de som fyller i den är det viktigt att ni informerar om syftet med undersökningen och hur resultatet ska användas. Planera för genomförande, analys och återkoppling innan ni startar undersökningen.
 
 1. Välj om undersökningen ska utföras per avdelning eller som en stor grupp.
  På större arbetsplatser är det fördelaktigt att dela in verksamheten i grupper, då blir det tydligare i sammanställningen var eventuella risker finns.
 2. Bestäm hur länge undersökningen ska pågå.
  Vår rekommendation är att sätta ett sista svarsdatum 14 dagar från påbörjad undersökning.
  Efter halva tiden återkopplar vi med hur många deltagare som har svarat och ni har möjlighet till att gå ut med en påminnelse.
 3. Kontakta oss för att boka.
  Vi bjuder in deltagarna via webblänk eller email så de enkelt kan svara på dator, telefon eller surfplatta.

Sammanställning, analys och åtgärder

Sammanställning av svaren presenteras på ett visuellt och pedagogiskt sätt i procent och stapeldiagram med färger från rött till gult till grönt för att tydligt illustrera var era risker finns.

Har ni delat in arbetsplatsen i grupper kommer ni kunna jämföra respektive grupp och göra analyser men även arbetsplatsens samlade resultat och analysera företaget som en helhet.

När ni fått sammanställningen är det dags att lyfta upp och ta fram åtgärder för de frågor och områden som fått lågt resultat.

Åtgärderna ska föras in i en handlingsplan där det framgår
- vem som ansvarig för åtgärden-när åtgärden skall vara utförd
- vilken risknivå ni bedömer bristen till
- ett uppföljningsdatum när ni går igenom om åtgärden haft önskad effekt samt om den medfört nya risker som i så fall adderas till handlingsplanen.

Sätt ihop en arbetsgrupp med representanter från ledning, chef och medarbetare där ni går igenom resultatet och diskuterar fram vilka åtgärder ni tror skulle förbättra er arbetsmiljö.
I dialogen kan ni komma fram till vad resultatet beror på, vad ni vill förbättra, ändra eller behålla. Ni kan på detta sätt upptäcka och analysera risker i ett tidigt skede och ta fram åtgärder för att få bort eller minimera riskerna.

Behöver ni stöd eller hjälp med analys och handlingsplan finns vi här för er.

Kontakta oss

  Uppgifter

  Inställningar för cookies