Tillbaka

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning – för att förebygga ohälsosam stress
Sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterad stress ökar och har ökat de senaste åren!
För att förebygga ohälsosam stress behöver man som arbetsgivare säkerställa en balans mellan krav, resurser och stöd i arbetet.
Adapts medarbetarenkät är ett verktyg anpassat för att tidigt fånga upp signaler på ohälsosam stress och är skriven utifrån arbetsmiljölagen om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Varför medarbetarundersökning

Medarbetare är en av de viktigaste resurserna för många företag. En dålig arbetsmiljö påverkar inte bara individen utan också hela företaget. Både kort- och långtidssjukfrånvaro är kostsamt för arbetsgivaren och kan i förlängningen leda till ytterligare kostnader för rehabilitering, arbetsanpassning och nyrekrytering. Företag med god arbetsmiljö har medarbetare som producerar mer på jobbet, det visar en forskningsrapport från Nordiska ministerrådet.
Det finns många vinster i att systematiskt utföra medarbetarundersökningar:

  • Tidigt fånga upp signaler på ohälsa och stress
  • Identifierar problem och brister i arbetsmiljö, trivsel, kommunikation och mer
  • Mäta effekt av förändringar i arbete och organisation
  • Ökad produktivitet hos medarbetare
  • Visar medarbetare att ledningen bryr sig om dem
  • Mindre sjukfrånvaro
  • En del av ert systematiska arbetsmiljöarbete

För att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver ni veta hur organisationen mår. Det finns flera metoder att samla in information, det kan vara exempelvis medarbetarsamtal, olika former av möten, APT – arbetsplatsträffar.
Ett mer effektivt och ekonomiskt sätt att samla, analysera och presentera information är en medarbetarundersökning.


Så här enkelt startar ni medarbetarundersökningen
Ni väljer om undersökningen görs per avdelning eller en större grupp. Om det är flera avdelningar som deltar, och du vill kunna skilja resultaten, kan du skicka ut flera enkäter som du döper efter t.ex. avdelning eller funktion. I sammanställningen kommer ni kunna jämföra specifika avdelningar och göra analyser men även slå ihop alla resultat och analysera företaget som en helhet.
Vår rekommendation är att sätta ett sista svarsdatum inom högst 14 dagar från inbjudan. Efter halva tiden återkopplar vi med hur många deltagare som har svarat och efter det går ut med en påminnelse om det behövs.
Vi bjuder in deltagarna via webblänk eller email så de enkelt kan svara på dator, telefon och surfplatta. Undersökningen är helt anonym och tar cirka 15 minuter att utföra.

Sammanställning, analys och åtgärder
Sammanställning av svaren presenteras på ett visuellt och pedagogiskt sätt i procent och stapeldiagram med färger från rött till gult till grönt för att tydligt illustrera var era risker finns. När undersökningen är utförd och ni fått sammanställningen behöver ni lyfta upp och ta fram åtgärder inom de områden som fått lågt resultat. Åtgärderna förs in i en handlingsplan där ni även dokumenterar vem som ansvarig för åtgärden, när åtgärden skall vara utförd, vilken risk bristen utgör för individ eller egendom och ett uppföljningsdatum när ni går igenom om åtgärden fått önskad effekt.
Är ni en större verksamhet kan det vara bra att sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från både ledning och medarbetare, där ni går igenom resultatet och diskuterar fram vilka åtgärder ni tror skulle förbättra er arbetsmiljö.
I mindre verksamheter eller på avdelningsnivå är det bra om chefer samverkar med skyddsombud eller annan arbetstagarrepresentant. I dialogen kan ni komma fram till vad svaren beror på, vad ni vill förbättra, ändra eller behålla. Ni kan på detta sätt upptäcka och analysera risker i ett tidigt skede och ta fram åtgärder för att få bort eller minimera riskerna.

Vill ni ha hjälp med delar eller hela genomförandet så hjälper en av våra arbetsmiljöcoacher självklart till med det! 


Planera och informera
För att undersökningen ska kunna genomförs i förtroende med de som fyller i den är det viktigt att ni informerar om syftet med undersökningen och hur resultatet ska användas. Planera för både genomförande, analys och återkoppling innan ni startar undersökningen. En medarbetare som besvarat frågorna i enkäten vill ha återkoppling!
Vill ni ha hjälp med att planera och informera så hjälper en av våra arbetsmiljöcoacher självklart till med det.


Adapts medarbetarundersökning, ett verktyg att stärka hela företaget!
Undersökningen består av 9 kategorier av frågor, Arbetsbelastning – krav och resurser, Ledarskap och stöd, Kunskap och kompetens, Arbetsuppgifter och arbetssätt, Information och kommunikation, Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter, Arbetstid och belastning, Kränkande särbehandling, Kundorientering och affärsmässighet.
Vill ni addera verksamhetsunika frågor eller kategorier kan vi anpassa undersökningen utifrån era önskemål. Alla frågor besvaras på en skala från ett till sex där ett är inte alls troligt och sex är mycket troligt.

Med Adapts medarbetarenkät får ni ett bra och enkelt verktyg att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön! Undersökningen ger ett gediget underlag för dialog och ”temperaturmätning” av hela verksamheten.


Pris från: 5500kr + 50kr/deltagare

 

Vill du veta mer om vår medarbetarundersökning?