Dela

Brand & SBA

En brand är en av de mest traumatiska händelser som kan drabba en verksamhet. Även en liten brand kan orsaka ett långt produktionsavbrott. Brandorsakerna varierar, men anlagda bränder är vanligast med drygt en anlagd brand per timme. Genom ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan riskerna minimeras samtidigt som skadan vid en brand kraftigt kan reduceras.

Så hjälper Adapt er!

 • Ni får tillgång till ett enkelt egenkontrollprogram med komplett dokumentation, som uppfyller lagkravet.
 • Våra brandskyddskonsulter genomför brandskyddsronder och tar fram åtgärdsplaner.
 • Vi utför den årliga kontrollen av era handbrandsläckare. 
 • Vi ser över er brandskydds organisation , dokumentation och gör en årsplanering. 
 • Vi utbildar och skräddarsyr utbildningar utifrån ert behov. 

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare är idag skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

Ett gott SBA handlar till stor del om förebyggande arbete. Ofta går det att minimera riskerna genom ökad kunskap, medvetenhet och information. Utbildning är en av nycklarna för att säkerställa ett kvalitativt SBA i er verksamhet.

Fördelar med ett gott SBA arbete: 

 • Ökar brandsäkerheten
 • Förhindrar och begränsar skador vid eventuell brand
 • Uppfyller myndighetskrav
 • Förebygger brand
 • Skyddar dina anställda
 • Skyddar din verksamhet
 • Skyddar dina lokaler och egendom

Adapt hjälper er med ert brandskyddsarbete så att ni har tillräckligt hög brand- och utrymningssäkerhet för er verksamhet.