Arbetsmiljö

Adapt – er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet
Adapt är er samarbetspartner inom hela arbetsmiljöområdet, inklusive brand och säkerhet.
Vi förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet.
Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en bra och trygg arbetsplats för era medarbetare samtidigt som ni klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.
Vi erbjuder också utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet. Utbildningarna anpassar vi till er verksamhet, både vad gäller innehåll och upplägg

Adapt hjälper er med HUR och VAD som ska göras på ett enkelt och strukturerat sätt.

Arbetsmiljölagen är tydlig med VAD ni som arbetsgivare ska göra och vilka skyldigheter ni har. Ofta kvarstår dock frågan HUR vi lever upp till kraven, vad är rätt nivå utifrån min verksamhet, hur ska vi veta att vi gör rätt saker på rätt sätt samt har rätt dokumentation?

För att arbetsmiljö ska vara enkelt behöver ni tydlighet och struktur.

Detta får ni genom att dokumentera er arbetsmiljöorganisation vilket betyder att ni klargör vem som är ansvarig för vad när det kommer till ert arbetsmiljöarbete. Till alla med arbetsmiljöansvar skall det finnas en delegering med vilka uppgifter personen förväntas utföra.

- Glöm inte att alla med arbetsmiljöansvar skall ha tillräckligt med kompetens, resurser och befogenheter för att utföra uppgifterna.

Policys är en viktig del av stommen i arbetsmiljöarbetet

Din verksamhet skall ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur er arbetsmiljö skall vara och hur ni når dit. Det finns flera andra policys som kan vara viktiga för er verksamhet en av dom är policy för kränkande särbehandling.

Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp

SAM hjulet Arbetsmiljö Riskbedömning

Alla verksamheter ska varje år systematiskt undersöka och bedöma vilka risker som finns i arbetet, det kan vara allt från en hög tröskel som begränsar framkomlighet till att hur ni hanterar diskmedel eller att se samband mellan arbetsbelastning och stress.

SAM- hjulet beskriver arbetssättet från undersökning till uppföljning

 1. Undersöka arbetsmiljön med hjälp av: medarbetarsamtal, medarbetarundersökning, skyddsrond, hälsa och sjukfrånvaro, personalmöte

 2. Göra en riskbedömning: bedöm var det finns risker, hur allvarlig varje risk är, skapa en handlingsplan.

 3. Genomföra åtgärder: Identifierade risker kräver olika åtgärder. Exempel kan vara en ny rutin, policy, utbildning eller skyddsanordningar, dokumentera åtgärden i handlingsplanen.

 4. Kontrollera genomförda åtgärder: årlig uppföljning, gå igenom bl.a. olyckor, sjukfrånvaro och arbetsmiljömål, har åtgärderna fått önskad effekt, vad har gått bra, vad behöver förbättras

Riskbedömningar som kan vara aktuella för din verksamhet, Belastningsergonomi, Fysisk arbetsmiljö, Rån, hot och våld, Brandskydd, Kemiska risker, Organisatorisk och social arbetsmiljö, Truckar, Laddningsplats, Ställage, Förändringar i verksamheten, Trycksatta anordningar.

Rapportera och utred olyckor och tillbud

Olyckor och tillbud tillbuds rapport arbetsmiljö

När arbetsolyckor och tillbud rapporteras och utreds så minskar dem i antal, vilket resulterar i färre sjukskrivningar, en tryggare arbetsmiljö och ökad produktivitet hos medarbetarna. Det är även ett underlag för att riskbedöma verksamheten.

Det skall finnas en skriftlig rutin för hur ni gör, i rutinen bör det minst finnas uppgifter om:

 • Var man fyller i en olycks- /tillbudsrapport, vem lämnas den till och hur ni utreder ärendet.

 • Vart ni rapporterar olyckan/ tillbudet ( Anmälarbetsskada.se ) 

 • Glöm inte att åtgärda risken så att det inte sker fler olyckor.

Första hjälpen och krisstöd

Efter en olycka eller tillbud är det viktigt att rätt funktioner finns på plats för att snabbt kunna hjälpa de drabbade. En obearbetad händelse kan följa med en person resten av livet och påverka deras insats på arbetsplatsen. I de allra flesta fall är en drabbad person som får snabb och god hjälp tillbaka i arbetet tidigare än en person som inte fått stöd och hjälp.

För en god nivå på första hjälpen behöver ni första hjälpen utrustning för att ta hand om fysiska skador, skriftlig information om var förstahjälpen utrustning finns, vilka personer som kan utföra HLR och förstahjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt adress till arbetsstället.

När det gäller krisstöd är det viktigt att det finns rutiner för vem som gör vad och vilken hjälp den drabbade kan få. Det kan handla om avlastningssamtal, kontakt med psykolog eller annan extern hjälp.

Årlig uppföljning – arbetsmiljömål

Varje år ska ni följa upp hela arbetsmiljöarbetet för att utvärdera och se att ni är på rätt väg, vilken effekt ert arbetsmiljöarbete har haft, vad som är bra och vad som kan göras bättre. Åtgärderna ni vill göra ska dokumenteras i en handlingsplan. Några områden som bör vara med på agendan för den årliga uppföljningen är samverkan, uppgiftsfördelning, tillräckligt med kompetens resurser och befogenheter, undersökning av arbetsmiljön med riskbedömningar och handlingsplaner samt genomförda åtgärder, olycks- och tillbuds rapportering.

Utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet

Med utbildad och kunnig personal följer ofta trivsel, välmående och högre produktivitet. Att ha bra kunskap och hög kompetens inom olika områden är också en god hjälp till att kunna arbeta förebyggande när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Arbetstagare och chefer ska ha tillräcklig kunskap inom följande områden:

 • Regler som har en betydelse för arbetsmiljö.
 • Fysiska och psykosociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall.
 • Kunskap att förebygga ohälsa och olycksfall.
 • Arbetsförhållanden som främjar en tillfredställande arbetsmiljö

För er som driver butik, restaurang, arbetar på kontor eller lager så kan följande utbildningar vara aktuella:

 • Arbetsmiljöutbildning
 • Krishantering
 • Ergonomi
 • Säkerhet – Rån, hot och våld, Brand och utrymning
 • HLR och förstahjälpen

Kontakta oss redan idag för hjälp och vägledning till en god arbetsmiljö