Vad kan man göra för att förebygga arbetsrelaterad stress?

Förebygg arbetsrelaterad stressStress är viktigt för oss! Vi blir bättre på att utföra arbete om vi har en viss nivå av stress och kortvarig stress är kroppens naturliga reaktion på att möta tillfälligt ökade krav.

Men, blir stressen långvarig kan den vara farlig!
Då kan vi få ökat blodtryck, sömnsvårigheter, svårare att motverka infektioner, koncentrationssvårigheter och försämrat minne.

Det finns med andra ord all anledning för dig som chef och arbetsgivare att ta detta på allvar och att arbeta förebyggande för att undvika arbetsrelaterad stress i din verksamhet.

En del i detta arbete är att vara uppmärksam på långvariga stressreaktioner vilket till exempel kan vara psykisk ohälsa, konflikter i relationer och mobbning på arbetsplatsen. För att förebygga ohälsosam stress är en viktig del att säkerställa en balans mellan krav och resurser i arbetet och att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vem, på vilket sätt och när. Hjälp också era chefer och medarbetare att prioritera och att följa upp och ge feedback.
Ett aktivt och verksamhetsnära ledarskap ger möjlighet till dialog och dialogen öppnar upp för att tidigt fånga upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning eller konflikter och mobbning!
Ledorden tidigt och tydligt kan vara bra att ha med sig som chef och arbetsledare; ju tidigare du fångar upp signaler om ohälsa och ju tydligare du är med vilka krav som ställs, vilka resurser som finns och till vem man kan vända sig för att få hjälp desto större möjlighet att undvika eller komma till rätta med problem.

Ett annat viktigt sätt att förebygga ohälsosam stress är att arbeta systematiskt med dessa frågor.
Undersök din verksamhet genom att ha möten med medarbetare då ni lyfter dessa frågor och genom att ha någon form av regelbundna medarbetarsamtal. Ni kan också genomföra en medarbetarenkät där medarbetarna svarar anonymt på frågor om deras arbetsmiljö, upplevd stress m.m.
Utifrån svaren i er undersökning kan ni sen upptäcka och analysera risker och ta fram åtgärder för att få bort eller minimera riskerna. Åtgärderna skriver ni ner i en handlingsplan där det också framgår vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara klar.
Detta systematiska arbetssätt leder oftast till att frågorna både lyfts upp i ett tidigt skede och att åtgärder följs upp kontinuerligt, - arbetet blir en naturlig del av verksamheten!

 Vill du ha hjälp i dessa frågor eller veta mer om Adapts medarbetarenkät?

Tveka inte att höra av dig till oss

08-7182500   -   info@adaptab.se

Tillbaka