Nya krav på rehabiliteringsplan

Från och med 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete.

De nya kraven innebär i korthet att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta rehabiliteringsplan om arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt under minst 60 dagar.

Planen ska utgöra ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare i rehabiliteringsarbetet. Planen ska innehålla de åtgärder som behövs för att möjliggöra en återgång i ordinarie eller anpassat arbete så snart det är möjligt.

Nya krav på rehabilitetsplan Det är alltså arbetsgivarens åtgärder som ska redogöras för. Det är därför viktigt att planen utformas på ett sådant sätt att den verkligen stöder anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och att den är lätt att följa upp för dem som är berörda dvs både arbetsgivare, arbetstagare och facklig organisation.
Om uppföljningen av planen innebär att den behöver revideras, ska arbetsgivaren se till att det sker.

Om det är uppenbart att arbetstagaren kan återgå i arbete utan några särskilda insatser, så kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta.

Sammanfattningsvis innebär den nya regleringen att en arbetsgivare från och med 1 juli 2018 alltid är skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan när det är ovisst om hur länge arbetstagaren kommer att vara frånvarande, och frånvaron inte beror på någon omständighet som kan antas vara övergående på någon enstaka vecka eller då frånvaron beror på permanent nedsatt arbetsförmåga.

Ibland kan det vara svårt för en arbetsgivare att senast dag 29 i sjukperioden göra ett antagande om att arbetstagaren kommer vara borta från arbetet mer än 60 dagar. I så fall gäller följande:

Om man först tror att individen kommer vara tillbaka i arbete före dag 60, och det framkommer senare att sjukfallet kommer passera dag 60, ska man omgående upprätta en plan.

Om det föreligger oklarheter kring hur arbetsförmågan kommer se ut dag 60, är huvudregeln att man ska upprätta en plan.

Om man mot bakgrund av arbetstagarens hälsotillstånd anser att återgång inte är möjlig, behöver arbetsgivaren inte upprätta en plan. Om medarbetarens hälsotillstånd senare förbättras, ska en plan upprättas.

Vill du vara trygg i att du gör rätt? Kontakta oss!

https://www.adaptab.se/Kontakt

Tillbaka