Förebygg stress med bra verktyg anpassade för OSA

Vad kan man som arbetsgivare göra för att förebygga arbetsrelaterad stress?


Stress är viktigt för oss! Vi blir bättre på att utföra arbete om vi har en viss nivå av stress och kortvarig stress är kroppens naturliga reaktion på att möta tillfälligt ökade krav. Men, blir stressen långvarig kan den vara farlig! Då kan vi få ökat blodtryck, sömnsvårigheter, svårare att motverka infektioner, koncentrationssvårigheter och försämrat minne. Det är bra att vara uppmärksam på symptom av stress på jobbet. Vanliga signaler kan vara mycket övertid, missnöje med arbetet, samarbetssvårigheter och konflikter.
Det kan leda till försämrad arbetsprestation och också ett dåligt arbetsklimat för både den som är drabbad och övriga medarbetare. Sjukskrivningar på grund av stress kommer sällan snabbt eller direkt utan är en process som ofta börjar med små varningssignaler, det är därför viktigt att ta dessa signaler på allvar.


För att förebygga ohälsosam stress behöver man säkerställa en balans mellan krav, resurser och stöd i arbetet. Att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras av vem, på vilket sätt och när. Det är också viktigt att ge rätt förutsättningar och hjälp till chefer och medarbetare att prioritera och att följa upp och ge feedback. Ett aktivt verksamhetsnära ledarskap ger möjlighet till stöd och dialog. Dialogen öppnar för att tidigt fånga upp signaler om ohälsosam arbetsbelastning eller konflikter och mobbning. Ledorden tidigt och tydligt kan vara bra att ha med sig som chef och arbetsledare, ju tidigare du fångar upp signaler om ohälsa och ju tydligare du är med vilka krav som ställs, vilka resurser som finns och till vem man kan vända sig för att få stöd, desto större möjlighet att undvika eller komma till rätta med problem.

Lagen för organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, stödjer dig som arbetsgivare i att förebygga ohälsa på er arbetsplats och gör det lättare att göra rätt när det gäller att förebygga och hantera stress. Ett sätt att arbeta systematiskt utifrån de nya reglerna är att regelbundet undersöka er verksamhet genom att ha medarbetarsamtal och möten med medarbetare där ni pratar om krav och resurser, ansvar och upplevd stress. Ett bra komplement till dessa samtal är att genomföra en medarbetarundersökning där medarbetarna svarar anonymt på frågor om deras arbetsmiljö, hur de upplever balansen mellan krav och resurser och upplevd stress.
Ni kan på detta sätt upptäcka och analysera risker och ta fram åtgärder för att få bort eller minimera riskerna.
 

Adapt erbjuder verktyget ”riskbedömning organisatorisk och social arbetsmiljö” som ett gediget stöd i ert arbetsmiljöarbete. Med verktyget får ni ett bra underlag för att gå igenom frågor kring krav, resurser och stöd i arbetet med er ledningsgrupp eller med era chefer. Som ett komplement till riskbedömningen genomför vi också medarbetarenkäten med frågor som är anpassade utifrån lagen om organisatorisk och social arbetsmiljö. Med svaren från ledning och medarbetare skapar vi en handlingsplan med åtgärder, ansvarig, risknivå och tidsplan.

Vill du ha hjälp med att skapa struktur kring OSA, vad som skall göras, när och hur?
Hör av dig till oss för att få hjälp av en arbetsmiljöcoach!


Info@adaptab.se
073-3834883

Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur gör jag?

Tillbaka