Arbetsmiljöverkets sammanställning av arbetsorsakade besvär 2018

Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär kartlägger de hälsoproblem som orsakats av arbetet. Undersökningen är gjord på arbetstagare i åldrarna 16 till 74 år och drygt 12.000 personer deltog i undersökningen. Rapporten ”Arbetsorsakade besvär 2018” baserar sig på svar från sysselsatta personer och deras egna upplevelser av hälsoproblem på jobbet.

Trötthet, smärta och värk är de vanligaste problemen. Rapporten visar att 28% får besvär till följd av arbetet. Fler kvinnor än män drabbas och det är hög arbetsbelastning som framträder som vanligaste orsaken.

Hur vanligt är det med besvär till följd av arbetet?Arbetsskada, arbetsmiljö tillbud och olyckor
Av fem miljoner sysselsatta har ungefär 1,4 miljoner haft besvär till följd av arbetet de senaste året, fler kvinnor än män drabbas.
Trötthet är det mest förekommande besväret, drygt 70% av de som upplever besvär på grund av arbetet har känt trötthet på grund av arbetet de senaste tolv månaderna. Fysisk smärta och värk är lika vanligt bland kvinnor och män. Det drabbar nästan 2 av 3 av de som har besvär.
Oro, ångest, depressionssyndrom, problem med minne, koncentrationsförmåga, huvudvärk och sömnstörningar är vanligare bland de mellan 30 och 49 år. Dessa besvär är också vanligare bland kvinnor. De som är mellan 50 och 64, de känner mindre oro och ångest till följd av arbetet än de yngre grupperna.

Vad är det då som orsakar besvären?
Det kanske inte är så förvånande att hög arbetsbelastning upplevs som den vanligaste anledningen. Om man inte räknar med arbetsolyckor, då uppger nästan sju av tio att de här är orsaken till besvären. Även här svarar fler kvinnor än män att arbetsbelastningen är orsaken.

Vad är orsaken till att fler kvinnor upplever att arbetsbelastningen är orsaken?
Enligt Göran Käcklund professor på Stockholms universitet är orsaken att kvinnor är i sådana yrken där man jobbar mycket med människor och att jobba med människor är emotionellt krävande. Dom här yrkena har också en kombination av höga arbetskrav och små möjligheter att påverka sitt arbete och det leder till en ökad stress. Förmodligen är det så att yrket i sig är belastande. Tittar man på män i samma yrkesgrupper så har de ofta ungefär lika stor arbetsbelastning eller upplever lika mycket besvär som kvinnor.

När det gäller besvär till följd av olyckor på arbetet så är fallolyckor den vanligaste orsaken. På andra plats kommer feltramp, lyft eller annan överbelastning. Här finns ingen fastställd skillnad mellan kvinnor och män. Nästan en av tre med besvär har varit frånvarande från arbetet någon gång under de senaste tolv månaderna.
Mäns frånvaro varierar inte så mycket med ålder, men bland kvinnor ökar frånvaron från 24% i den yngsta gruppen till ungefär 35% från 30 och uppåt.

Hur kan man förebygga dessa arbetsbesvär?
En viktig åtgärd är att man måste bedriva ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Behöver din verksamhet hjälp med arbetsmiljö? 
Vi på Adapt förenklar och förtydligar ert arbetsmiljöarbete genom att erbjuda en komplett arbetsmiljöpärm med färdiga mallar och verktyg som är anpassade för er verksamhet. 
Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en bra och trygg arbetsplats för era medarbetare samtidigt som ni klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.   
Vi erbjuder också utbildningar inom hela arbetsmiljöområdet. Utbildningarna anpassar vi till er verksamhet, både vad gäller innehåll och upplägg.

Besök oss på www.adaptab.se, email: info@adaptab.se, telefon: 0733-834883

Vill du ta del av hela arbetsmiljöverkets rapport "Arbetsorsakade besvär 2018"? Följ länken nedan så kommer du direkt till arbetsmiljöverkets hemsida.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljostatistik-officiell-arbetsskadestatstik/arbetsorsakade-besvar-2018/

  

Tillbaka