5 konkreta råd för en enklare och bättre arbetsmiljö

Adapt – arbetsmiljö 1. Det är en lönsam investering  

Investeringar i arbetsmiljö och hälsa lönar sig enligt en studie gjord av internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA. Varje investerad krona ger mer än dubbelt tillbaka! Studien resulterade i en rapport som visar att företagen får 2.2 gånger pengarna tillbaka. Studien granskade 337 företag och organisationer i 19 länder. Forskare uppmanade arbetsmiljöansvariga att bedöma utgifter och intäkter i samband med att man investerade i arbetsmiljö. Svaren visar att investeringarna minskar olyckor och tillbud samt ökar medarbetarens engagemang och medvetenhet om riskerna. Dessutom förbättras företagets image mot kund samt antalet produktionsavbrott och avvikelser minskar.

2. Planering

För att nå en god arbetsmiljö ska arbetsmiljöarbetet finnas med när man planerar verksamheten och i det dagliga arbetet. Upprätta en årsplanering för arbetsmiljöarbetet så blir det enklare att hålla koll på när saker ska göras!

Nedan har du ett par punkter som kan utgöra en grund för ditt systematiska arbetsmiljöarbete.

  • Upprätta en arbetsmiljöpolicy som beskriver målet för arbetsmiljöarbetet och hur ni ska nå dit. Informera alla medarbetare om policyn
  • Göra en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifterna, en arbetsmiljöorganisation. Till detta kan det vara bra att göra en delegering för de personer som fått ett ansvarsområde.
  • Se till att de som deltar i arbetsmiljöarbetet har tillräckligt med kompetens (utbildning), resurser (tid, pengar och stöd) samt befogenheter att utföra åtgärder.
  • Undersök arbetsförhållandena. Vad är bra, vad kan bli bättre, vilka är våra risker? Glöm inte bort att risker inte enbart gäller fysiska risker utan även organisatoriska och sociala risker.
  • Bedöm de identifierade riskerna. Hur stor är risken för oss? Åtgärda det som går att åtgärda direkt.
  • Fyll i en handlingsplan för åtgärder som inte åtgärdas direkt. Dokumentera vad är det för risk, hur ska den åtgärdas, när ska den åtgärdas och utav vem.
  • Följ upp handlingsplanen och utvärdera åtgärderna, har de fått önskad effekt?

3. Vilka lagar och föreskrifter omfattas din verksamhet av?

Är du osäker på vad din verksamhet omfattas om för lagar? Ring arbetsmiljöverket och fråga! Arbetsmiljöverket svarar mer än gärna på frågor och hänvisar till lagar som berör din verksamhet. Telefon (växel): 010-730 90 00.

4. Involvera medarbetarna

Som arbetsgivare har du ansvaret för arbetsmiljön. Involverar du dina medarbetare kan de hjälpa till att avlasta genom att rapportera risker, föreslå åtgärder, utföra skyddsronder/ riskbedömningar och mycket mer! Ju mer befogenheter, resurser och kompetens du ger dina medarbetare desto mer kommer de att kunna avlasta dig i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

5. Kontakta Adapt –Den kompletta arbetsmiljöcoachen

Vi hjälper dig att säkerställa din arbetsmiljö. Vi har en digital arbetsmiljöpärm med alla dokument och riskbedömningar, policys och rutiner du behöver för att komma igång med ditt arbetsmiljöarbete. Givetvis har du fri telefon och email support i alla arbetsmiljöfrågor så att du med enkelhet kommer vidare om du kört fast!

max.vastesson@adaptab.se

073-3834883

Tillbaka