Riskanalys arbetsmiljö

Riskbedömning och analys av arbetsmiljön
Riskbedömning och ledning är avgörande för säkerhetsstyrning. Säkerhetsbedömningsmetoder som CRAMM innehåller riskbedömningsmoduler som är en viktig del av metodens första steg. På den andra sidan utvecklades riskvärderingsmetoder som Mehari för att bli en av säkerhetsbedömningsmetoder. 

Riskbedömning och analys av arbetsmiljön

Kvantitativ analys

Det finns många formella metoder som används för att mäta risk.

Ofta beräknas sannolikheten för en negativ händelse med hjälp av frekvensen av liknande händelser. Förutsättningar för sällsynta fel kan vara svåra att uppskatta. Detta gör riskbedömning svår i farliga industrier, till exempel atomkraft, där frekvensen av fiaskoer är sällsynta, medan skadliga konsekvenser av fel är allvarliga.

Statistiska metoder kan också kräva användningen av en kostnadsfunktion, som i sin tur kan beräkna kostnaden för förlust av ett mänskligt liv. Detta är ett svårt problem. Ett tillvägagångssätt är att fråga vad folk är villiga att betala för att försäkra sig mot döden eller radiologisk frisläppning (t.ex. GBq eller radiojod), men som svaren är mycket beroende av omständigheterna är det inte klart att detta tillvägagångssättet är effektivt.

Risiko är ofta uppmätt som den förväntade värdet av ett oönskat utfall. Dit kombinerar sannolikheten för olika möjliga händelser och en viss bedömning av motsvarande skada i ett enda värde. Se även Förväntat verktyg. The easiest case is a binary possibility of accident or accident.

Den tillhörande formuleringen för att beräkna risk är då:

{\ displaystyle {\ text {R}} = {{text {sannolikhet för olyckan inträffat}}) \ gånger {{text {förväntad text vid olyckan}}}} {\ text {R}} = \ text {sannolikhet för olycksfallet}}) \ gånger {{text {förväntad förlust vid olyckan}})

Om till exempel aktivitet X har en sannolikhet för 0,01 att ha en olycka av A, med en förlust av 1000, är den totala risken en förlust av 10, produkten av 0,01 och 1000.

Situationer är ibland mer komplexa än det enkla binära möjlighetsfallet.

"In a situation with several possible accidents, the total risk is the sum of the risk of each accident, provided that the results are comparable:"

{\ displaystyle {\ text {R}} = \ sum {{text {för alla olyckor}} {{text {sannolikheten för olyckan inträffar}}) \ times {{text} förväntad förlust vid olyckan}} }} {\ text {R}} = \ sum _ {\ text {För alla olyckor}} {{text {sannolikhet för olyckan inträffar}}) \ timesolycka}})

Om till exempel aktivitet X har en sannolikhet för 0,01 att lida en olycka av A, med en förlust av 1000 och en sannolikhet på 0,000001 av lidande av en olycka av typ B, med en förlust av 2.000.000, är den totala förlustförväntan 12 , vilket är lika med en förlust på 10 från en olycka av typ A och 2 från en olycka av typ B.

En av de första stora användningarna av detta koncept var för planering av Delta Works 1953, ett flodskyddsprogram i Holland, med stöd av matematiker David van Dantzig. Den typ av riskanalys pionierde där har blivit allmän på områden som kärnkraft, luft- och rymdindustri och kemisk industri.

I statistisk beslutsfattande är den riskfunktion definierad som den förväntade värdet av en given förlustfunktion som en funktion av beslutsregeln som används för att besluta i ansiktet av osäkerhet.

Rädsla som intuitiv riskbedömning

Risk can be said to be the way we collectively measure and share this "true fear" -fusion of rational doubt, irrational fear, and a set of unquantified biases from our own experience.

Beteendefinansieringsfältet fokuserar på mänsklig riskaversion, asymmetrisk ånger och andra sätt att mänskligt ekonomiskt beteende varierar från vad analytiker kallar "rationellt". Risk för att det är den grad av osäkerhet som är förenad med en avkastning på en tillgång. Det känner igen och respekterar de irrationella influenserna på mänskliga beslut kan göra mycket för de olyckor som orsakas av naiva riskbedömningar för att förutse den förmodade rationaliteten men fusera bara många delade företeelser.

Säkerhet och arbetsmiljö hänger ihop

Adapt har under många år arbetat med allt inom arbetsmiljö, inklusive riskbedömning och säkerhet. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens kan vi hjälpa er att säkra en bra och trygg arbetsplats med ordentlig arbetsmiljö för era medarbetare.

Samtidigt som ni klarar arbetsmiljöverkets krav och inspektioner.

Läs mer om vad som krävs för att bibehålla en bra arbetsmiljö här!