Psykosocial arbetsmiljö

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Psykosocial arbetsmiljö gäller interpersonella och sociala interaktioner som påverkar beteende och utveckling på arbetsplatsen. Forskning har gjorts för att bestämma effekterna av den psykosociala arbetsmiljön på stressnivåer och övergripande hälsa. En studie fann särskilt att låga nivåer av stöd och kontroll vid arbete leder till ökade procentandelar av sjukdomssvårigheter (North, Syme, Feeney, Shipley, & Marmot, 1996). Med andra ord, en positiv och stödjande psykosocial arbetsmiljö är fördelaktig för medarbetare i en yrkesorganisation.

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är en kollektiv term som täcker samspelet mellan personer på en arbetsplats, individens arbete och dess inverkan på medarbetaren, organisationsförhållandena och organisationens kultur.

Det finns ett antal villkor som kan påverka individernas hälsa, välbefinnande, kreativitet och prestanda. Människor varierar, och vilken en person kan betrakta en ansträngning annan kan betrakta en utmaning. Det kan vara svårt att definiera objektiva kriterier för vad som utgör en bra psykosocial arbetsmiljö, men följande är allmänt viktiga:

En balans mellan de krav och förväntningar som en person har och stimulansen och möjligheterna att lära sig på erbjudandet.
Möjligheten till oberoende och kontroll på jobbet.
Den sociala interaktionen inom arbetsgruppen.
En bra arbetsgrupp är ett av de fem målen i Universitetet i Bergen HSE-handlingsplan. Anställda och studenter förväntas vara involverade i och engagerade i utveckling och vård av sin egen arbetsmiljö, och arrangemang kommer att vidtas för att säkerställa detta. Att uppnå de mål som ställts kommer att kräva ansträngning från hela universitetet. UiB behöver hela tiden arbeta över en tidsperiod för att utveckla och upprätthålla en bra psykosocial arbetsmiljö på alla nivåer. Detta arbete ger bästa möjliga resultat när det bygger på en bred delaktighet från anställda. Ledningens roll är främst att ta initiativ, att strukturera och övervaka arbetsprocessen och att ge legitimitet och stöd till arbetet.

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är en del av en komplex samverkan som har sin egen karaktäristiska design på varje enskild arbetsplats. Regelbunden kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön är nödvändig för att säkerställa en bra psykosocial arbetsmiljö.

Alla enheter i UiB måste kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för att främja gemensam förståelse och överensstämmelse och att genomföra åtgärder. HSE-mötet är ett kartläggningsverktyg som årligen används för att uppnå en systematisk utveckling av den psykosociala arbetsmiljön hos UiB. Alla enheter måste också använda ARK. ARK är ett omfattande forskningsbaserat program för att genomföra arbetsmiljö och arbetsklimatundersökningar i kunskapsintensiva organisationer, utvecklade av UiO, UiB, UiT och NTNU.

Problem i arbetsmiljön

Problem som uppstår för enskilda medarbetare eller mellan anställda bör tas allvarligt och försöka lösa dem på lägsta möjliga kompetensnivå. Om du inte själv kan lösa ett problem bör det behandlas med din närmaste ledare.

Chefer ansvarar för att förebygga och hantera problem i arbetsmiljön. Du kan söka hjälp från HSE-sektionen och HR-avdelningen, eller fråga din säkerhetsrepresentant eller fackföreningsrepresentant för hjälp.

Hälsovården har en fri och självständig roll i arbetsmiljöfrågor och kan hjälpa ledningen eller medarbetarna med råd och vägledning. Både chefer och anställda kan kontakta vårdhälsovården självständigt, och all information behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämpliga bestämmelser.


Läs mer om hur ni kan förenkla er arbetsmiljö här!