Dela

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö innebär ökad trivsel bland medarbetarna samtidigt som det minskar risken för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. Som arbetsgivare är du ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet i din verksamhet.
Med Adapts digitala egenkontrollpärm och arbetsmiljöcoacher blir ditt arbetsmiljöarbete enkelt.

Förbättra er arbetsmiljö

Så hjälper vi er

 • Ni får tillgång till ett enkelt egenkontrollprogram med komplett dokumentation, som uppfyller lagkravet.
 • Våra arbetsmiljöcoacher erbjuder ”hjälp till självhjälp”, så att ni enkelt kan utföra ert arbetsmiljöarbete.
 • Arbetsmiljöcoacherna kan bidra med spetskompetens samt ta fram åtgärdsplaner inom respektive område.
 • Vi genomför också medarbetarundersökningar, lönekartläggningar jämställdhetsplaner, med mera. 
 • Vi utbildar och skräddarsyr utbildningar utifrån ditt behov. 

Vad krävs av dig som arbetsgivare?

Alla arbetsgivare är idag skyldiga enligt lag att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Det innebär i korthet att du som arbetsgivare ska:

 • Undersöka om det finns risker
 • Analysera/ riskbedöma orsakerna till de risker som upptäckts
 • Genomföra åtgärder för att förebygga
 • Följa upp/ Kontrollera och utvärdera
 • Arbetet skall genomföras och dokumenteras löpande

Med hjälp av Adapts arbetsmiljöcoacher och digitala egenkontrollpärm genomför ni enkelt ert systematiska arbetsmiljöarbete.

1. Undersöka arbetsmiljön

 • Medarbetarsamtal
 • Medarbetarundersökning
 • Skyddsrond
 • Hälsa och sjukfrånvaro
 • Förändring i verksamheten

3. Genomföra åtgärder

 • Identifierade risker kräver olika åtgärder. Exempel kan vara ändringar i organisationen, utbildning eller nya skyddsanordningar.
arbetsmiljö-adapta

2. Göra en riskbedömning

 • Bedöma var det finns risker
 • Bedöma hur allvarlig varje risk är och hur den undviks
 • Skapa en handlingsplan

4. Kontrollera genomförda åtgärder

 • Årlig uppföljning
 • Gå igenom bl.a. olyckor, sjukfrånvaro och arbetsmiljömål
 • Har åtgärderna fått önskad effekt
 • Vad har gått bra?
 • Vad behöver förbättras?

Gör en förfrågan idag!